Szkoła Podstawowa|

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 14 w Żorach

Test sprawności fizycznej dla kandydatów /wiek 6-7 lat/ do I klasy mistrzostwa sportowego szkoły podstawowej o profilu gimnastyka sportowa

– test składa się z 6 prób sprawności ogólnej

– każdą próbę można powtórzyć dwukrotnie z czego pod uwagę brany jest lepszy wynik

– uzyskanie co najmniej dobrej normy sprawności jest wynikiem pozytywnym, kwalifikującym do szkolenia w I klasie mistrzostwa sportowego szkoły podstawowej nr 14 w Żorach

1. Pomiar siły ramion i obręczy barkowej – nachwyt na drążku, utrzymanie ciała jak najdłużej w zwisie na drążku

Wynik: czas zwisu w sek. Najlepszy maksymalny wynik 90 sekund

2. Pomiar siły mięśni brzucha – leżąc na materacu z rozstawionymi stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce z tyłu za głową. Stopy zahaczone o dolny szczebel drabinki. Na sygnał „start” dziecko wykonuje skłony w przód dotykając dłoniami stóp, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.

Wynik: ilość powtórzeń przez 30 sekund

3. Próba gibkości – stojąc na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane, wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce

Wynik: odczytywany jest w cm

4. Ćwiczenia równoważne – wejście na niską równoważnię, przejście, wykonanie jednego klaśnięcia pod jednym kolanem, stanie na jednej nodze w pozycji tzw. ”bocian” przez 3 sek. Klaśnięcie pod drugim kolanem, przejście do końca równoważni i zeskok obunóż

5. Próba zwinnościowa – chwyt ramionami za pierwszą górną część skrzyni, przeskoki zawrotne obunóż przez skrzynię

Wynik: ilość wykonanych skoków przez 30 sek.

6. Próba skoczności – z odbicia obunóż sprzed wyznaczonej linii z miejsca należy skoczyć jak najdalej w przód

Wynik: odległość w cm

Ocena sprawności: wybitna, wysoka, dobra, średnia, niska

Test obejmuje 6 prób kontrolnych. Punktacja zostanie przyznana w oparciu o poprawność wykonania ćwiczeń gimnastycznych i łatwość uczenia się nowych zadań ruchowych oraz obserwację dzieci podczas testu: sylwetka, odwaga, zdyscyplinowanie.

Maksymalnie ze wszystkich prób kandydat może uzyskać 60 punktów. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego o profilu gimnastyki sportowej decydują przede wszystkim: obecność na sprawdzianie rekrutacyjnym, uzyskanie minimum 30 punktów z testu sprawności oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenera gimnastyki sportowej sporządzonej w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Punkty zostaną przyznane przez komisję po ukończeniu i weryfikacji wszystkich prób sprawnościowych. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc. Uczniów klas mistrzostwa sportowego nie obowiązuje rejonizacja.

Jednym z warunków zakwalifikowania dziecka do klasy sportowej jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania gimnastyki sportowej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do klasy gimnastycznej w sekretariacie szkoły oraz dostarczenie orzeczenia lekarskiego wg terminów rekrutacji . Brak orzeczenia stanowi podstawę do skreślenia dziecka z listy klasy.

 

Comments are closed.

Close Search Window