RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) 

jest Zespół Szkół nr 3 w Żorach

Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

tel. 601-053-307, 601-165-548 e-mail: zs3zory@op.pl

w imieniu którego zarządzającym jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Żorach. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borgosz

dane kontaktowe: nr tel. 881 – 720 – 700; e-mail: biuro@bhpjanicki.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

• w celu rekrutacji do oddziału szkolnego oraz kształcenia uczniów szkoły;

• wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r poz.996, 1000, 1290, 1669 i 2245); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U.2015.1250)

• gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

• na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Klauzule RODO

KLAUZULA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

KLAUZULA MONITORING

KLAUZULA FACEBOOK

KLAUZULA DLA UCZNIÓW RODZICÓW OPIEKUNÓW

KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW

 

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Zespół Szkół nr 3 w Żorach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zs3zory.pl oraz https://zs3zory.bip.net.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół nr 3 w Żorach

Os. gen. Wł. Sikorskiego 52

tel: 601 165 548

e-mail: zs3zory@zs3zory.pl

Data publikacji strony internetowej: 15. 10. 2011 r.

Data aktualizacji: strona jest aktualizowana każdego dnia

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

 Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirela Klepek-Wałach, e-mail: zs3zory@zs3zory.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 165 548. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP na Śląsku posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 
 • skala szarości, podświetlane linki 
 • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, wjazd od ul. Promiennej lub dojście piesze al. O. Sterna. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze wejście od strony kompleksu sportowego „Orlik”  – dostępne osób korzystających z obiektów sportowych w określonych godzinach. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 
 2. Budynek nie posiada wind. 
 3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. 
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Comments are closed.

Close Search Window