Pobierz regulamin porządkowy orlik ZS3Kliknij aby pobrać artykuł w pliku PDF

Regulamin porządkowy

korzystania z kompleksu boisk sportowych przy ZS3

 1. Kompleks składa się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boiska do piłki koszykowej/ piłki siatkowej, szatni, toalety i natrysku.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
     a) od poniedziałku do piątku: 16:30- 22.00
     b) soboty, niedziele, święta 9:00 – 22:00
     c) ferie, wakacje i dni wolne 13:00 – 22:00
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w punkcie 2 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 4. Korzystanie z boisk i sprzętu sportowego jest bezpłatne, pod warunkiem zaakceptowania regulaminu.
 5. Kompleksu nie udostępnia się w celu prowadzenia odpłatnych zajęć rekreacyjno – sportowych.
 6. Przynajmniej jedna z osób korzystających jako grupa z obiektów sportowych zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości oraz dokonać wpisu do rejestru użytkowników. Osoba ta pozostawia w depozycie u dyżurującego instruktora ważny dokument tożsamości, który otrzymuje po zakończeniu zajęć po zwrocie sprzętu, kluczyków do indywidualnych szafek i określeniu stanu technicznego używanego boiska.
 7. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji telefonicznej pod numerem 533 731 538 w godzinach od 7:00 do 15:00. Przy rezerwacji należy podać nazwisko i imię rezerwującego oraz numer dowodu osobistego/legitymacji szkolnej. Dokument należy okazać przy stawieniu się na obiekt.
  Rezerwacja przestaje obowiązywać po upływie 10 minut od wyznaczonej godziny i niestawieniu się rezerwującego.
 8. Osoba fizyczna lub podmiot korzystający z boisk przyjmuje odpowiedzialność za stan obiektów sportowych i bezpieczeństwo uczestników. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem punktu 10 „a”. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małym korkiem z tworzywa sztucznego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
     a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
     b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. ,
     c) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk,
     d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
     e) palenia tytoniu i spożywanie alkoholu,
     f) zaśmiecania,
     g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
     h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
     i) wprowadzania zwierząt,
     j) korzystania z boiska bez zgody instruktora sportu.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu:
     a) za osoby nieletnie korzystające z boisk poza godzinami pracy szkoły odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie,
     b) użytkownicy pełnoletni korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
 12. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 13. Instruktor oraz dyrekcja szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska i pomieszczeń socjalnych.
 14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności respektowania uwag instruktora.
 15. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. W przypadku stwierdzenia przez instruktora niezgodnego z niniejszym regulaminem korzystania z kompleksu, przerywa on zajęcia i nakazuje opuszczenie obiektu.
 16. Wobec osób korzystających z obiektu w sposób niezgodny z zapisami niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa lub zostanie na nich nałożony zakaz korzystania z obiektu.
 17. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 18. Bieżące kwestie sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga instruktor obiektu.
 19. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 zastrzega sobie prawo interpretacji spornych uregulowań niniejszego regulaminu

DYŻURY ANIMATORÓW ORLIKA-październik 2021

Comments are closed.

Close Search Window