Komunikaty|

Dyrektor szkoły informuje że Szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów na ubezpieczenie uczniów. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (Rady Rodziców), do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Comments are closed.

Close Search Window