Komunikaty|

Informuję, że termin egzaminu poprawkowego w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów został wyznaczony na dzień: 28. 08. 2023r.,

o godzinie 8:00 – matematyka, język polski,

o godzinie 10:00 – historia, język angielski, chemia.

Część ustna egzaminu odbędzie się w dniach 29.08. i 30.08. a szczegółowy harmonogram części ustnej zostanie przedstawiony w dniu 28.08.2023r.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, jest przygotowany w oparciu o przyjęte w szkole wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych z danych zajęć, wynikających z realizowanego programu nauczania, a jego zakres obejmuje treści objęte programem nauczania w danej klasie. Egzamin umożliwia otrzymanie każdej oceny według skali ocen określonej w punkcie 8.§29 Statutu ZS3, wynikającą z uzyskanej ilości punktów zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 11. §26.

 

Wymagania edukacyjne dla danej klasy znajdują się na stronie szkoły w zakładce:

Wymagania na poszczególne oceny

 

Comments are closed.

Close Search Window